top of page

Algemene voorwaarden B-Captured Media 

Definities In deze algemene voorwaarden worden verstaan onder: B-Captured Media.
De firma genaamd B-Captured Media, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 86213326.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen B-Captured Media en Opdrachtgever.

Artikel 1. 

 • B-Captured Media doet een aanbod in de vorm van een Offerte. 

 • Een Offerte is vrijblijvend en de daarin genoemde bedragen gelden tot uiterlijk in de Offerte aangegeven deadline. 

 • Prijsopgaven in Offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging. 

 • B-Captured Media zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Aan een Offerte of kennismakingsgesprek zelf zijn geen kosten verbonden. 
   

Artikel 2. 

 • Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden via bijgevoegde Offerte. 
   

Artikel 3. 

 • B-Captured Media zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin hij gebruikelijk werkt. 

 • B-Captured Media spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de werkzaamheden. 

 • De Opdrachtgever zal B-Captured Media steeds volledige medewerking verlenen, tijdig alle nuttige en nodige informatie, dan wel de toegang hiertoe, verschaffen en zorgen voor de in redelijkheid benodigde faciliteiten. 

 • Éen eerste revisie zal kosteloos uitgevoerd worden. Uitgebreide nabewerking vindt enkel na overleg met B-Captured Media plaats en kan extra kosten met zich meebrengen. 

 • Indien er op locatie gefilmd moet worden zal B-Captured Media rekenen met een factor van €0.30 per km.

 • De eerste versie van het eindproduct zal normaal gesproken binnen twee tot twaalf weken naar de client verzonden worden. Deze termijn is enkel ter indicatie. Éen revisie voor zowel de clip als de documentaire-montage is inbegrepen, bedoeld voor kleine correcties.
  Indien de doorgegeven correcties meer dan één uur in beslag zullen nemen, zullen de overige uren na overleg gefactureerd worden.
  B-Captured Media behoudt ten allen tijde de volledige creatieve vrijheid over de eindmontage. Over de montage van andere producten (waaronder bijvoorbeeld de ceremonie) is geen revisie opgenomen – de 1e versie is de definitieve versie.
  Eventuele correcties moeten binnen vier weken na de (digitale) ontvangst van de video binnen zijn. Daarna zal de film als definitief worden beschouwd.

   

Artikel 4. 

 • Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan B-Captured Media, nadat de Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al zijn werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

 • B-Captured Media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de Opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.
   

Artikel 5. 

 • Bij annuleringen van Opdrachten die plaatsvinden op een moment dat gelegen is vóór zes weken voor de geplande eerste werkzaamheden door B-Captured Media, wordt geen vergoeding in rekening gebracht. 

 • Bij annuleringen korter dan zes weken voor de geplande eerste werkzaamheden door B-Captured Media, heeft hij recht op een vergoeding van minimaal 20% van het geoffreerde bedrag voor het niet uitgevoerde deel van de Opdracht. 

 • Indien voor een bepaalde dag geplande werkzaamheden binnen 48 uur voor aanvang van die werkzaamheden door of vanwege de Opdrachtgever worden doorgeschoven heeft B-Captured Media recht op een vergoeding van minimaal 20% van het geoffreerde bedrag. 
   

Artikel 6. 

 • B-Captured Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het gevolg is van opzet of ernstige nalatigheid van zijn kant. 
   

Artikel 7. 

 • Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Opdracht ontwikkelde Werken berust bij B-Captured Media. Het geleverde eindproduct mag niet zonder overleg bewerkt worden door derden.

 • Elke Overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het Werk van B-Captured Media indien niet anders overeengekomen. Niettemin geldt dat zolang een Werk nog niet is geleverd of nog niet helemaal is betaald, alle rechten exclusief bij B-Captured Media blijven. 

 • B-Captured Media houdt zich het recht voor de Werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, beursmateriaal en demonstratie materiaal, voor zover daarmee de Opdrachtgever geen directe concurrentie aangedaan wordt. 

 • Deze geheimhouding van alle gegevens van de Opdrachtgever die hij in het kader van de Opdracht heeft gekregen, waarvan zij weet of redelijkerwijs vermoed dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding geldt ook na de beëindiging van de Opdracht. Foto’s en/of videobeelden zelf of delen ervan kunnen door B-Captured Media gebruikt worden voor eigen promotie, tenzij de foto’s en/of video’s voor de Opdrachtgever een exclusief karakter hebben zoals voor bijvoorbeeld bij eigen online (video)programma’s van de Opdrachtgever of puur intern gebruik. 

 • B-Captured Media behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 


 

bottom of page